APCOA PARKING Belgium nv staat garant voor de bescherming van uw online privacy.

Verzameling van persoonsgegevens:

Op onze website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via de elektronische formulieren die u zelf op onze website invult. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van APCOA PARKING Belgium nv (Terbekehofdreef 64, 2610 Wilrijk).

Verzamelen van connectiegegevens:

Wanneer u op onze website surft, registreren wij automatisch informatie over de verbinding die u maakt met onze website. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bekijkt.

Cookies:

Op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geidentificeerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

Beveiliging van de informatie:

De databank waarin uw gegevens opgenomen worden is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. APCOA PARKING Belgium nv zal de verzamelde gegevens enkel gebruiken in het kader van het doel waarvoor u ze opgaf. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en worden nooit doorgegeven aan andere ondernemingen, verkocht, verhuurt of openbaar gemaakt.

Informatie raadplegen: 

U kan de door u ingevulde persoonlijke gegevens op elk ogenblik wissen of wijzigen, zoals omschreven staat in de wetten op de gegevensverzameling. U kan uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen, wissen of recht laten zetten. U stuurt hiervoor een brief naar APCOA PARKING Belgium nv, (Terbekehofdreef 64, 2610 Wilrijk). APCOA PARKING Belgium nv behoudt zich het recht voor de hiervoor beschreven werkingsregels van de internetsite op ieder ogenblik te wijzigen.

Verwerking opgevraagde persoonsgegevens bij DIV / bescherming persoonlijke levenssfeer / rechten van betrokkenen

APCOA PARKING Belgium NV waarborgt een eerlijke verwerking van persoonsgegevens tegenover de betrokkenen.

De persoonsgegevens van de nummerplaathouder (beperkt tot naam - voornaam en adres) worden door APCOA PARKING Belgium nv, als concessiehouder van steden en gemeenten, opgevraagd bij de DIV (Dienst Inschrijving voertuigen – F.O.D. mobiliteit en vervoer) krachtens het Vlaams Decreet dd 09-07-2010 (BS 26-07-2010) houdende de invordering van parkeerheffingen door de parkeerbedrijven, hetwelk de concessiehouders van Vlaamse steden en gemeenten machtigt om de identiteit van de nummerplaathouder die parkeerretributies verschuldigd is bij de DIV op te vragen, in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Het wettig doeleinde waarvoor de persoonsgegevens van nummerplaathouders worden verwerkt betreft enkel de inning en invordering van gemeentelijke parkeerretributies in opdracht van steden en gemeenten. De gegevens worden door APCOA PARKING Belgium nv vertrouwelijk behandeld en niet aan derden meegedeeld, behalve in het kader van een eventuele gerechtelijke vervolging.


APCOA PARKING Belgium nv werd individueel gemachtigd door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (SCFO) opgericht binnen de Privacycommissie (CBPL) conform de voorwaarden, waartoe APCOA PARKING Belgium nv zich verbond, van de Beraadslaging nr 17/2010 dd 21-10-2010, betreffende de éénmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig parkeerretributies schuldig zijn. De éénmalige en individuele machtigingen, en voorwaarden daaraan verbonden, zijn door de betrokkenen te raadplegen op de website van de Privacycommissie: zie voor verdere informatie www.privacycommission.be/nl/node/10899 en www.privacycommission.be/nl/begunstigden-fo-17-2010.

Tot mededeling van de gegevens tussen de parkeerbeheerder APCOA PARKING Belgium nv en het Directoraat – Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de F.O.D Mobiliteit en Mobiliteit en vervoer, werd een raamovereenkomst gesloten dd 15-03-2011. Dit protocolakkoord is te raadplegen op de website van de F.O.D. mobiliteit en vervoer: zie voor meer informatie www.mobilit.belgium.be. Ingevolge de privacywetgeving dd 08-12-1992 bestaat er voor de betrokkenen een kosteloos recht op toegang en op verbetering/aanvulling van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. Daartoe dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van APCOA PARKING Belgium nv of via het contact formulier op deze website.