Door de App APCOA FLOW te installeren, erkent de Gebruiker dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruiken maken van de aangeboden Diensten.   Zij vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden en overeenkomsten met de Gebruiker.

Artikel I – Onderwerp van deze Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen iedere Gebruiker van de App APCOA FLOW en Apcoa Parking Belgium nv (hierna Apcoa) die de in deze Voorwaarden beschreven Diensten levert, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0433.872.2883.

2. Apcoa biedt een betaalsysteem aan waarmee de Gebruiker zonder contant geld kan betalen voor het Parkeren op specifieke locaties. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor en op ieder die gebruik maakt van de App en op alle door Apcoa geëxploiteerde Parkings waar Parkeerplaatsen via de App kunnen worden betaald.  Het gebruik van de App houdt steeds de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en het Parkeerreglement van de gebruikte Parking.   De Gebruiker verbindt er zich toe om deze Voorwaarden stipt na te leven.

3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de andere bepalingen. Het voorwerp en de strekking van de ongeldig of nietig verklaarde bepaling wordt zoveel als mogelijk behouden.

Artikel II - Definities

De termen die worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden dragen de volgende betekenis:

App - de App APCOA FLOW die de Gebruiker toelaat om toegang te verkrijgen tot het aanbod van de Diensten en die de Gebruiker vooraf op zijn mobiele telefoon of een ander compatibel elektronisch apparaat installeert.

Parkeerplaats - een plaats op een door Apcoa geëxploiteerde Parking die via de App ter beschikking wordt gesteld en waarop de parkeersessie betrekking heeft.

Parking - het parkeergebied waar Parkeerplaatsen beschikbaar zijn en waar de Gebruiker een huurovereenkomst voor de Parkeerplaats kan aangegaan tegen betaling van het Parkeergeld.

Infrastructuur van de Exploitant - de apparatuur en software die eigendom zijn van Apcoa of van de eigenaar van de Parking. Deze infrastructuur wordt onder andere gebruikt voor automatische kentekenplaatherkenning bij het in- en uitrijden van de Parking en voor het contactloos betalen voor parkeersessies.

Exploitan - de entiteit die de Infrastructuur beheert. Dit is Apcoa of een entiteit die in naam en voor rekening van Apcoa optreedt

Kaart - de betaal- of kredietkaart van de Gebruiker die geldt als een in de App beschikbare betaalmethode.

Parkeergeld - de vergoeding die de Gebruiker verschuldigd is aan APCOA voor het aangaan van een huurovereenkomst voor een Parkeerplaats. De Gebruiker dient deze vergoeding te betalen via een in de App beschikbare betaalmethode. Het bedrag van deze vergoeding en de wijze van bepaling ervan wordt gespecificeerd in deze Voorwaarden en in de tarievenlijst van een bepaalde Parking. Indien een Parkeerplaats via de App wordt betaald, kunnen Transactiekosten in rekening worden gebracht.  Door de App te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker de in de Parking van toepassing zijnde tarieven.

Transactiekosten - een vergoeding ter compensatie van de kosten voor het verwerken van betalingen en parkeertransacties door de Infrastructuur van de Exploitant. Alle informatie over deze Transactiekosten is terug te vinden in de tarievenlijst binnen de App.

Partner - een entiteit waar Apcoa mee samenwerkt voor de levering van Diensten. Dit kan de eigenaar van de Parking zijn of de entiteit die de Parking beheert.

Voertuig - een voertuig dat de Gebruiker in de App heeft geregistreerd door het volledige kenteken ervan op te geven.

Parkeren - een overeenkomst voor de huur van een Parkeerplaats en voor het gebruik van de Infrastructuur van de Exploitant. De Gebruiker gaat deze overeenkomst aan door te betalen via de App. De Gebruiker die wil Parkeren, hoeft geen parkeerticket te nemen bij de ingang en hoeft niet te betalen aan de opgestelde parkeerautomaten.

Parkeerreglement – deze instructies, richtlijnen en meer in het bijzonder alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Parking en het gebruik ervan door de Gebruiker.

Apparaat - de mobiele telefoon of een ander compatibel elektronisch apparaat van de Gebruiker waarop de App is geïnstalleerd en dat voldoet aan de minimale technische eisen beschreven in deze Voorwaarden.

Gebruikersaccount - een persoonlijke en individuele account die de Gebruiker na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aanmaakt in de App. Hiermee kan de Gebruiker Parkeren via de App en de Diensten gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Diensten - de Diensten die Apcoa via de App aan de Gebruiker levert omvatten een technologisch platform met een betaalsysteem dat de Gebruiker toestaat om via de mobiele applicatie (App) zonder contant geld te betalen voor het Parkeren op specifieke locaties

Gebruiker - een meerderjarige natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar met volledige rechtsbekwaamheid die via de App gebruikmaakt van de Diensten.

Consument – de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit(en).

Artikel III – Technische vereisten

1. Opdat de Gebruiker via de App gebruik kan maken van de Diensten, dient hij:

a)    zich te registreren en een actieve persoonlijke Gebruikersaccount te hebben.  De Gebruiker moet minstens 18 jaar oud zijn om een Gebruikersaccount te mogen openen en mag er slechts één bezitten;

b)    te beschikken over een Apparaat met toegang tot het internet (en in het geval van een mobiel apparaat samen met het besturingssysteem iOS of Android)

c)    toegang te hebben tot een actieve e-mailaccount;

d)    te beschikken over een actief telefoonnummer;

e)    te beschikken over een actieve Kaart of een ander betaalmiddel dat door Apcoa wordt aanvaard.

2. Voor een goede werking van de App moeten de locatievoorzieningen van het Apparaat zijn ingeschakeld.

3. De Gebruiker erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van het betaalsysteem via de App in hoge mate afhankelijk is van de werking van zijn Apparaat, het internet, GPS-ontvanger enzovoort. De Gebruiker staat zelf in voor de kosten van de internetverbinding.

4. Indien de Gebruiker om welke reden dan ook geen toegang heeft tot de App en geen gebruik kan maken van het betaalsysteem is hij  verplicht om een alternatieve betaalwijze te gebruiken voor het Parkeren.

Artikel IV – Algemene beginselen van de dienstverlening

1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Hiervoor dient hij:

a)   de App op het Apparaat te installeren;

b)   de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden;

c)   zijn Voertuig in de App te registreren door het kenteken ervan in te voeren. Apcoa verstrekt aan haar Partners de gegevens over het Voertuig waarop het Parkeren betrekking heeft, zodat de Gebruiker via de Infrastructuur van de Exploitant contactloos kan betalen;

d)   de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken.  Het aanmaken van een Gebruiker vergt de opgave van een aantal persoonsgegevens.  De Gebruiker verbindt zich er toe om correcte persoonsgegevens in te vullen en deze up-to-date te houden. Het doorgeven van eventuele wijzigingen is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.  Er kunnen op later tijdstip aan de Gebruiker bijkomende gegevens gevraagd worden naar gelang deze nodig of nuttig zijn voor het verbeteren of uitbreiden van de bestaande dienstverlening.

2. De Gebruikersaccount is individueel en mag enkel en alleen door de individuele Gebruiker worden gebruikt.   Behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Apcoa kan elke Gebruiker slechts over één Gebruikersaccount beschikken.

3. De levering van de Diensten vangt aan van zodra het Voertuig de Parking oprijdt en de Gebruiker gebruik maakt van de App.  De Dienst wordt geacht in zijn geheel te zijn uitgevoerd wanneer het Voertuig van de Gebruiker de Parking verlaat.

4. Er wordt een huurovereenkomst gesloten voor de Parkeerplaats overeenkomstig de voorwaarden van de Parking waarop de parkeersessie betrekking heeft. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Parkeergeld te betalen dat oploopt tot het moment waarop hij met zijn Voertuig de Parking verlaat.

5. De Gebruiker mag de App gebruiken op voorwaarde dat:

a)   de App naar behoren werkt;

b)   de Dienst niet door Apcoa is geblokkeerd. Apcoa behoudt zich het recht voor om de toegang tot de App te beperken of de werking ervan te onderbreken;

c)   de werking van de Dienst niet wordt beperkt door overmacht.

6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de noodzakelijke en juiste gegevens van de parkeeractie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle parkeeracties die hij met zijn account heeft uitgevoerd, ook indien hij het gebruik van zijn account door iemand anders heeft toegestaan.   De Gebruiker is dan ook verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaan onder zijn Gebruikersaccount en gaat er mee akkoord om zijn accountgebruikersnaam en -wachtwoord te allen tijde geheim te houden.  De Gebruiker moet Apcoa onmiddellijk inlichten wanneer vermoed wordt dat er door een niet-geautoriseerde derde gebruik werd of wordt gemaakt van zijn Gebruikersaccount.

7. Om niet-geautoriseerde en andere niet toegelaten handelingen te voorkomen en te bestrijden behoudt Apcoa zich het recht voor om het gebruik van de App te monitoren en elk gebruiksrecht op te schorten of in te trekken van of de toegang te weigeren aan personen ten aanzien van wie zij het vermoeden heeft dat deze rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het stellen van niet toegelaten handelingen.    Dergelijke vermoedens kunnen volgen uit het vaststellen van het gebruik van de App op een ongebruikelijke wijze of op een wijze die misbruik doet vermoeden.  De termen “ongebruikelijke wijze” en “misbruik” worden door Apcoa autonoom ingevuld. Dergelijke opschorting, intrekking of weigering van toegang kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding of terugbetaling.

Artikel V - Parkeren en Parkeergeld

1. De Gebruiker kan het betaalsysteem van de App APCOA FLOW gebruiken bij het Parkeren in de Parkings die in de App groen gemarkeerd zijn. Door te Parkeren aanvaardt de Gebruiker de regels en tarieven van de Parking in kwestie.

2. Om te Parkeren dient de Gebruiker in de App:

a)    een Parking te selecteren;

b)    het parkeertijdstip te specificeren;

c)    de bovenstaande gegevens te bevestigen door op de knop Start te klikken;

d)    te aanvaarden dat het Parkeergeld moet worden vooruitbetaald.

 

3. Apcoa laat de Gebruiker via een bericht in de App weten dat zijn Voertuig geregistreerd is. Apcoa stuurt de gegevens van het Voertuig door naar de Exploitant zodat de Gebruiker de Infrastructuur kan gebruiken om te Parkeren.

4. Door gebruik te maken van de App gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Apcoa de Parkeergelden van zijn Kaart afhoudt. Deze toestemming geldt zolang de Gebruiker een Gebruikersaccount heeft in de App. De verplichting tot betalen van het Parkeergeld ontstaat op het moment dat de Gebruiker met zijn Voertuig de Parking inrijdt. De Parkeergelden zijn gebaseerd op de tarievenlijst die in de App kan worden geraadpleegd.   

5. De Gebruiker kan het Parkeergeld betalen via zijn Kaart of een andere beschikbaar betaalmiddel. Het Parkeergeld wordt met instemming van de Gebruiker vóór aanvang van het Parkeren van zijn Kaart afgehouden. Bij het overschrijden van de parkeertijd, wordt de Gebruiker via de App op de hoogte gebracht van het feit dat zijn Kaart wordt gedebiteerd. Door dit bericht te accepteren, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat het Parkeergeld voor de langere parkeertijd wordt afgehouden van zijn Kaart. 

6. Indien het Parkeergeld niet kon worden afgehouden van de Kaart (bijvoorbeeld omdat de Kaart is verlopen of omdat het beschikbare saldo op de Kaart ontoereikend is), wordt de Gebruiker daarvan op de hoogte gebracht via een bericht in de App en wordt de parkeertijd niet verlengd. Als het Voertuig van de Gebruiker de Parking verlaat voor de betaalde Parkeertijd verstreken is, wordt het reeds in rekening gebrachte bedrag niet terugbetaald.

7. De Transactiekosten worden aangerekend bij elke aanvang en verlenging van een parkeersessie.

8. Het bankafschrift of de uitgavenstaat van de Kaart waarmee het Parkeergeld is betaald, geldt als betalingsbewijs. Voor elke voltooide parkeersessie wordt een bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker tijdens het registratieproces heeft opgegeven.

Artikel VI - Blokkering van Diensten

1. Apcoa behoudt zich het recht voor om de Diensten te blokkeren indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of indien hij de Diensten misbruikt of manipuleert. De volgende gevallen geven in elk geval aanleiding tot een blokkering van de Diensten:

a)    de Gebruiker betaalt het verschuldigde Parkeergeld niet in overeenstemming met het Parkeerreglement of deze Voorwaarden;

b)    de in de App geregistreerde Kaart kon niet worden gedebiteerd;

c)    de geldigheidsduur van de Kaart is verstreken of deze is geblokkeerd;

d)    schending door de gebruiker van de bepalingen van het toepasselijke Parkeerreglement;

e)    de Gebruiker weigert updates of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

2. In het in punt 1a) beschreven geval duurt de blokkering tot op het ogenblik dat het Parkeergeld is betaald. In de in punt 1b) en 1c) beschreven gevallen duurt de blokkering tot op het ogenblik dat de Kaart in de App is geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Parkeergeld is ontvangen.  In het in punt 1d) beschreven geval duurt de blokkering tot op het ogenblik APCOA de zaak heeft uitgeklaard.

Artikel VII - Persoonsgegevens en Privacy

1. Apcoa draagt zorg voor uw privacy en handelt hiervoor steeds in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen.   Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk opdat de Gebruiker van de App gebruik zou kunnen maken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens wordt derhalve gesteund op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de Gebruiker betrokkene partij is. Het niet verstrekken van correcte gegevens maakt gebruik van de App onmogelijk.

2. Via de App kunnen onder andere de volgende gegevens verzameld worden: naam, taal, geslacht, adres, gsm-nummer, geboortedatum, bedrijfsgegevens, btw-nummer, e-mailadres, browser, besturingssysteem, gebruikersidentiteit, informatie zoals bv. nummerplaat, enz.

Daarnaast verzamelen we gegevens over de manier waarop u de Diensten en de App gebruikt. Dit zijn onder meer gegevens m.b.t. de aankoop en het gebruik van de Diensten, waaronder tijdstip aankoop, prijs, locatie, enz.   Bijkomende gegevens kunnen gevraagd worden voor de optimale werking van de App indien dit nuttig of vereist zou zijn voor verbetering of uitbreiding van de bestaande dienstverlening.

3. Apcoa gebruikt de gegevens die we uit onze Diensten verzamelen om onze dienstverlening aan de Gebruiker te verstrekken, de gevraagde informatie en data te leveren aan onze Partners en in het algemeen al het nodige te doen om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.  De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt om onze Diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren. De verzamelde gegevens kunnen ook op geanonimiseerde wijze worden opgeslagen, verwerkt en verder gebruikt ten aanzien van onze Partners om onze werkwijze verder te optimaliseren.

4. Behoudens de hierna vermelde uitzonderingen worden de verkregen persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden. Apcoa behoudt zich wel het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. Apcoa kan de verzamelde gegevens meedelen aan haar Partners en aan de met haar direct of indirect contractueel verbonden partijen.  Deze entiteiten hebben enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Apcoa waakt er over dat de gegevens verwerkt worden in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

5. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Gebruiker is Apcoa.  De wettelijke basis en het doel voor de verwerking van de persoonsgegevens, de periode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard, de rechten van de Gebruiker en belangrijke informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn in detail beschreven in het Privacybeleid van APCOA FLOW en zijn in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna 'AVG' genoemd).

6. Als de Gebruiker vragen heeft over de verwerking van zijn gegevens of als hij zijn rechten op grond van de AVG wenst uit te oefenen, kan hij contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming viaprivacy(at)apcoa.be of door een brief te versturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Apcoa Parking België aan de Terbekehofdreef 64 te 2610 Wilrijk, met als onderwerp “bescherming van persoonsgegevens”.   De Gebruiker heeft tevens het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan Apcoa heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

7. Bij de beëindiging van de overeenkomst tussen Apcoa en de Gebruiker waardoor deze toegang kreeg tot de App, worden binnen één jaar na deze beëindiging de persoonsgegevens van de betrokken Gebruiker gewist. De Gebruiker heeft tevens het recht om van Apcoa de beperking van de verwerking te vragen indien een van de volgende elementen van toepassing is: (a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Gebruiker, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (b) de verwerking is onrechtmatig en de Gebruiker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt Apcoa in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan en (c) Apcoa heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Gebruiker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer buiten dergelijk geval de Gebruiker zelf niet langer van de App gebruik maakt kan deze ons verzoeken zijn gegevens te wissen, en dit door een aangetekend schrijven aan ons te richten op het adres vermeld in deze Voorwaarden met het ondertekende verzoek in die zin en kopie van het identiteitsbewijs als bijlage. Apcoa behoudt zich het recht voor dergelijk verzoek te weigeren zolang het bewaren van de gegevens nog nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of geweest is.

8. De periode gedurende welke de persoonsgegevens bewaard worden loopt tot deze gegevens gewist worden zoals voorzien in dit artikel.   Elke Gebruiker heeft uit hoofde van de Europese Verordening Gegevensbescherming recht om wanneer daartoe aanleiding is een klacht te richten aan de toezichthoudende autoriteit, te weten de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9. Apcoa kan de door de Gebruiker in de App ingevoerde informatie, waaronder persoonsgegevens, gebruiken om vorderingen op de Gebruiker te innen in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden of het Parkeerreglement van de gebruikte Parking.

Artikel VIII - Behandeling van klachten en beslechting van geschillen

1. Indien de Diensten volgens de Gebruiker niet naar behoren werken, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij Apcoa  op de hieronder beschreven wijze:

a)    per brief te verzenden aan het adres van de maatschappelijke zetel van Apcoa aan de Terbekehofdreef 64 te 2610 Wilrijk;

(b)   via e-mail aan flow@apcoa.be.

2. De klacht dient minstens de volgende informatie te vermelden: een beknopte beschrijving van de betrokken parkeeractie en het ondervonden probleem, het kenteken van het Voertuig, de naam en het adres van de Parking, de datum en het tijdstip van de parkeersessie en de gegevens van de Gebruiker, inclusief zijn correspondentieadres. Indien de Gebruiker het antwoord op de klacht per e-mail wenst te ontvangen, dient ook het e-mailadres te worden vermeld waarop de Gebruiker het antwoord wenst te ontvangen.

3. Op verzoek van de Gebruiker bevestigt Apcoa per e-mail of per brief dat het de klacht heeft ontvangen. Indien Apcoa meer informatie nodig heeft om de klacht te onderzoeken, zal zij de Gebruiker vragen om deze informatie te verstrekken. Deze laatste is ertoe gehouden om de gevraagde informatie te verstrekken bij gebreke waaraan de klacht zonder verder gevolg zal worden gerangschikt.  Eens het dossier volledig is, wordt de klacht door Apcoa in behandeling genomen en streeft zij er naar om deze binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden.  

4. Het antwoord op de klacht wordt verstuurd naar het correspondentieadres van de Gebruiker of naar het door hem opgegeven e-mailadres.

5. Om een snelle en correcte afhandeling van de klacht mogelijk te maken, dient de Gebruiker zijn klacht zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, in te dienen. 

6. De interne klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de rechten van de Gebruiker. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om rechtsvorderingen in te stellen voor de bevoegde rechtbanken in België. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Apcoa zich bevindt.

7. Voor de buitengerechtelijke regeling van de klacht is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van  consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is te bereiken via de link www.consumentenombudsdienst.be.

Artikel IX – Gebruik van de App

1. De Gebruiker stemt ermee in om de App en de Diensten te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet, de beginselen van maatschappelijk verantwoord gedrag en uitsluitend met het oog op het gebruik van de App en de Diensten voor hun beoogde doel zoals beschreven in deze Voorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om bij het gebruik van de App valse of onjuiste informatie te verstrekken. Hetzelfde geldt voor informatie die inbreuk kan betekenen op de rechten van derden of die in strijd is met de goede zeden.

2. Zolang de Gebruiker beschikt over een Gebruikersaccount in de App heeft deze te allen tijde het recht om op eenvoudig verzoek afschrift van deze Voorwaarden te ontvangen op een duurzame drager, per e-mail of op papier. De Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden ook downloaden en opslaan op zijn apparaat.

3. Apcoa behoudt zich het recht voor om periodiek moderniserings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de systemen die instaan voor de uitvoering van de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn te updaten. Dit kan storingen in het gebruik van de Diensten veroorzaken.

4. De Gebruiker moet geregistreerd zijn als de eigenaar van het voertuig, of als persoon gemachtigd om het voertuig te gebruiken.

Artikel X – Communicatie

1. De taal waarin Apcoa met de Gebruiker communiceert, is het Nederlands, Frans of Engels.

2. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, kan de Gebruiker als volgt contact opnemen met Apcoa:

a)    via e-mail op flow@apcoa.be

b)    schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van Apcoa Parking België aan de Terbekehofdreef 64 te 2610 Wilrijk.

3. Apcoa communiceert elektronisch, telefonisch of schriftelijk met de Gebruiker. Als de bepalingen van de Voorwaarden of de wettelijke voorschriften niet anders bepalen, zal de communicatie met de Gebruiker standaard verlopen per e-mail of via berichten die via de App worden verzonden.

Artikel XI - Wijzigingen van onderhavige Algemene Voorwaarden

1. De Gebruiker aanvaard dat Apcoa het recht heeft om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen op de in dit artikel beschreven wijze.  Zo kunnen de volgende redenen onder meer doch niet limitatief, een wijziging rechtvaardigen:

a)    aanpassing aan wettelijke voorschriften die van invloed zijn op de levering van Diensten;

b)    nieuwe fiscale bepalingen of wijziging van bestaande fiscale bepalingen in verband met de levering van de Diensten;

c)    aanbevelingen, conclusies en instructies van overheidsinstanties;

d)    verbetering van de veiligheid en het gebruik van de geleverde Diensten;

e)    verbetering van de functionaliteit van de Diensten;

f)     uitbreiding van het aanbod van de Diensten;

g)    concurrentiëler maken van Diensten;

h)    wijzigingen in de kosten van diensten die worden geleverd door externe leveranciers of in de kosten van onderhoud en exploitatie van Infrastructuur voor zover deze voor de levering van Diensten wordt gebruikt;

i)     beëindiging van de samenwerking van Apcoa met de Exploitant of een andere entiteit waarmee Apcoa de Diensten levert;

j)     wijziging van de regels die van toepassing zijn op de levering van Diensten door Apcoa of beëindiging van Diensten door Apcoa.

2. De wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal aan de Gebruiker worden meegedeeld door de publicatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden die de Gebruiker verplicht dient te aanvaarden om verder gebruik te kunnen maken van de App of de Diensten. Indien de Gebruiker de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan zijn Gebruikersaccount worden geblokkeerd tot op het ogenblik dat deze Voorwaarden door de Gebruiker aanvaard worden.

3. Elke wijziging is van kracht met onmiddellijke ingang en zal aan de Gebruiker naar onze keuze meegedeeld worden via een pop-up boodschap in de App welke de Gebruiker moet goedkeuren vooraleer verder te gaan. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de App op regelmatige basis te raadplegen en wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden na te gaan. In geval van een wijziging, geldt elk voortgezet gebruik van de App als instemming met de wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel XII – Aansprakelijkheid

1. Apcoa levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt is maar ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo spoedig mogelijk te corrigeren.  De Gebruiker die zelf onjuistheden zou vaststellen, kan Apcoa contacteren via de gegevens zoals vermeld in deze Voorwaarden.

2. Het gebruik van deze App is uitsluitend op eigen risico. Apcoa is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of onderbrekingen ervan.

3. Apcoa levert inspanningen om ervoor te zorgen dat de App APCOA FLOW bruikbaar is voor de besturingssystemen iOS en Android. Zij kan echter niet de werking garanderen voor alle versies of oude versies blijven ondersteunen. Apcoa kan in elk geval niet aansprakelijk gehouden worden voor de geschiktheid van de mobiele telefoon of ander compatibel elektronisch apparaat van de Gebruiker en van zijn besturingssysteem.

4. Apcoa spant zich in om de App met alle redelijke middelen beschikbaar te houden, te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken.  Zij kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er haperingen of periodes van onbeschikbaarheid optreden, al dan niet door toedoen van derden, zodat er geen ononderbroken toegang kan gegarandeerd worden.

5. In een aantal gevallen kan Apcoa door haar Partners rechtstreeks aangesproken worden tot vergoeding van schade wegens enige wanprestatie, gebrekkige uitvoering of onrechtmatige daad begaan door een Gebruiker die gebruik maakt van haar Diensten.  De Gebruiker verbindt er zich in dergelijk geval toe om, op voorlegging door Apcoa van de aan haar gerichte schadevordering, deze binnen de 15 dagen te betalen aan hetzij de betrokken Partner of Apcoa zelf, tenzij gegronde redenen van protest ons met de eventuele bewijsstukken worden bezorgd binnen dezelfde termijn.   Onterechte weigering om de onder dit artikel bedoelde schadevergoeding te betalen, geeft Apcoa het recht om haar dienstverlening onmiddellijk op te schorten.  In geval van onterechte weigering vrijwaart de Gebruiker Apcoa voor alle schade, kosten en interesten inbegrepen, die daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is.

6. Apcoa noch haar werknemers of gemandateerden, zijn aansprakelijk voor persoonlijk letsel, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van schade door verlies van omzet, verlies van een kans, commerciële schade, dataverlies, winstderving of eigendomsschade en verloren gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit haar aansprakelijkheid uit voor bewezen opzet, grove nalatigheid of bedrog of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. In zoverre de mogelijkheid tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid onder de in een concreet geval toepasselijke wetgeving beperkt is, wordt de toepassing van dit artikel overeenstemmend beperkt tot de conform de toepasselijke wetgeving maximaal toegelaten beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zonder dat dit artikel in haar geheel is aangetast door nietigheid of ongeldigheid.

7. In geval van overmacht zoals bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog en terroristische aanslagen, cybercriminaliteit, pannes, economische geschillen, bugs in software of hardware van derden, storingen van datanetwerken, handelingen of nalatigheid van een entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt, bevelen van overheidswege of andere omstandigheden die het onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze overeenkomst na te leven en waarop Apcoa geen invloed kan uitoefenen, kunnen Apcoa noch de Gebruiker gehouden worden om de overeenkomst na te komen en kunnen zij al evenmin hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Artikel XIII - Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, HTML code, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, evenals de rechten op de ‘look and feel’ van de App, de kleurencombinaties, lay-out en alle grafische elementen zijn eigendom van Apcoa of met haar verbonden vennootschappen, haar Partners, klanten of leveranciers. Dit betreft onder meer maar niet limitatief alle informatie die vermeld is op de App en alle informatie die wordt verstrekt, zowel digitaal als in andere vorm.

2. Apcoa verleent de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicenceerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App op zijn persoonlijk toestel uitsluitend met betrekking tot het gebruik van de Diensten en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld voor de Diensten, in elk geval uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Apcoa en haar licentiegevers.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets van de beschermde inhoud gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, verdeeld, overgedragen, ge(her)publiceerd, ten toon gesteld, voorgebracht of voorgedragen worden met commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Apcoa. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, strekt het gebruik van de App of de door Apcoa aangeboden Diensten er nooit toe enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen, ter beschikking te stellen of in licentie te geven, noch geheel, noch gedeeltelijk, waaronder het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

3. Voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegelaten door de wet, zal de Gebruiker er zich bovendien van onthouden om:

a)    de App te decompileren of “reverse-engineeren” om de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen;

b)    technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen;

c)    de App te kopiëren, distribueren, in licentie te geven of daarvan afgeleide werken te (laten) maken.

d)    te verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten. 

e)    Programma’s of scripts op te starten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functioneren van een onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig te verzwaren of belemmeren;

f)     te pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen of te belemmeren van een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

4. De Diensten kunnen ter beschikking gesteld worden of geraadpleegd met vermelding van diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover Apcoa geen controle heeft.  De Gebruiker erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en Privacy beleidslijnen van toepassing kunnen zijn op dergelijke diensten en inhoud van derden.  Apcoa deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal zij aansprakelijk kunnen zijn voor een van de producten of diensten van dergelijke leveranciers. 

Bovendien zijn Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in deze overeenkomst als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in deze overeenkomst en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Artikel XIV – Herroepingsrecht van de Consumenten bij overeenkomsten op afstand.

De Gebruiker kan niet van het wettelijke herroepingsrecht gebruik maken bij de aankoop van de Diensten, nu het herroepingsrecht  zoals voorzien in artikel VI.47 WER niet van toepassing is op, naargelang het geval:

a)        dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met de instemming van de Consument en mits deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (art. VI.53, 1° WER);

b)        de terbeschikkingstelling van vervoerdiensten waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien (zie art. VI.53, 12° WER).

De Gebruiker kan wel voor de overeenkomst die hij met Apcoa sluit m.b.t. het recht om van de App gebruik te maken, het herroepingsrecht voor consumenten inroepen vermits de overeenkomst op afstand werd gesloten.

Dit houdt in dat de Gebruiker het recht heeft om binnen de 14 dagen het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen hier alsnog van af te zien, mits hij dit binnen deze termijn aan Apcoa meedeelt.  Dit kan eenvoudig door binnen de App de overeenkomst stop te zetten met de daarvoor voorziene functie, waarop een bevestiging van ontvangst per mail volgt.    Anderzijds mag de Consument daarvoor ook gebruik maken van het wettelijk voorziene modelformulier.   Voor vooraf aan het inroepen van het herroepingsrecht reeds bestelde Diensten geldt geen herroepingsrecht (art. VI.53, 12° WER).

Artikel XV - Slotbepalingen

Op de in deze Algemene Voorwaarden beschreven rechten en plichten is enkel het Belgische recht van toepassing en elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van Apcoa.