Artikel 1. Definities

 

1.1

Organisator: APCOA Belgium NV, Terbekehofdreef 64, 2610 Wilrijk, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0433.872.288

1.2

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon boven 18 jaar of ieder natuurlijke persoon onder 18 jaar die toestemming heeft gekregen van één van der ouders of voogd en die deelneemt aan de wedstrijd georganiseerd door de Organisator en die niet valt onder een van de uitgesloten deelnemers opgesomd in artikel 3.1

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

2.1

Tenzij anders vermeld, geldt voor de wedstrijden en acties die de Organisator uitschrijft het onderhavig algemeen wedstrijdreglement. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd.

2.2

Door deel te nemen aan wedstrijden van de Organisator aanvaardt de Deelnemer onvoorwaardelijk dat onderhavig algemeen wedstrijdreglement in haar totaliteit van toepassing is. Verder aanvaardt de Deelnemer ook alle beslissingen die de Organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

2.3

Indien zulks vereist is, kan de Organisator onderhavig algemeen wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Organisator en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

 

Artikel 3. Deelnemingsvoorwaarden

 

3.1

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder. De volgende categorieën van natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname:

  • Werknemers van de Organisator;
  • Familieleden van werknemers van de Organisator in de eerste graad;
  • Personen die in familiaal verband op hetzelfde adres wonen als de werknemers van de Organisator.

3.2

Natuurlijke personen onder 18 jaar mogen evenwel deelnemen aan een wedstrijd op voorwaarde dat ze de toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden ontzegd.

3.3

Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor de deelname aan een wedstrijd.

3.4

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

 

Artikel 4. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

 

4.1

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd. Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

4.2

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het onderhavig wedstrijdreglement is voldaan of in geval van (poging tot) misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de Organisator zich het recht voor de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude onmiddellijk uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden uit te sluiten zonder dat de Organisator hierover verantwoording moet afleggen en/of blijk moet geven van enige motivering.

De organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om teruggave te vorderen van een eventueel reeds overhandigde prijs aan de Deelnemer en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade.

4.3

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door zijn gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

 

Artikel 5. Wedstrijdverloop

 

5.1

In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de Deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In het geval dat meerdere Deelnemers een juist antwoord opgeven, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De Deelnemer die de schiftingsvraag het dichts benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, is de winnaar de Deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

5.2

In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, wordt de winnaar bepaald op basis van een schiftingsvraag. De Deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, is de winnaar de Deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

5.3

In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de Deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar(s) bepaald door de Organisator in functie van de door hem vooropgestelde objectieve beoordelingscriteria die de Organisator zelf in alle vrijheid bepaalt.

5.4

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de Deelnemer de Organisator de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de online en offline communicatiekanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator.

5.5

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart de Organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met de creatieve inbreng van de Deelnemer. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de Deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.)

5.6

De Organisator is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elke ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

5.7

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met hun naam kunnen verschijnen op de online en offline communicatiekanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator.

 

Artikel 6. Prijzen

 

6.1

De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld, of welke andere compensatie, worden omgezet.

6.2

De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil of door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

6.3

De organisator is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6.4

Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de Organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

6.5

Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

6.6

Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant of invoerder.

6.7

Slechts één lid van eenzelfde gezin, wonend op eenzelfde adres, kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd.

6.8

Een Deelnemer die een prijs wint zonder te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van artikel 3 verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de Organisator.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

7.1

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

7.2

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgeeft bij deelname of contact achteraf.

7.3

De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

7.4

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. De Deelnemers dienen zelf na te kijken of de desbetreffende e-mail communicatie door hun mailprovider niet als ongewenst wordt uitgefilterd. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar kan de Organisator de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig verhaal.

7.5

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs en kan de Organisator de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig verhaal.

7.6

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Indien de Organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan hij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 8. Mede-organisatoren

 

8.1

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen worden georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van 'de Organisator' te worden gelezen als verwijzend naar zowel APCOA PARKING Belgium NV als de mede-organisator(en).

 

Artikel 9. Privacy

 

9.1

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt en bewaard in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Organisator. Deze is te raadplegen op de website van de Organisator: apcoa.be/privacyverklaring/

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en rechtsmacht

 

10.1

Het onderhavig algemeen wedstrijdreglement is uitsluitend onderworpen aan en dient te worden uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig met het Belgisch recht.

10.2

Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door de Organisator georganiseerde wedstrijden, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Indien het geschil behoort tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter is de vrederechter te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.